EnglishSerbian

Органи управљања

Органе управљања библиотеке чине управни одбор и директор.

Библиотеком руководи директор, а именује га и разрјешава Влада Републике Српске.

За директора може бити именовано лице које има високу стручну спрему и најмање три године радног искуства у области културе те мора познавати брајево писмо и друге савремене комуникационе технике прилагођене слијепим лицима.
Задужења директора:
 • заступа и представља Библиотеку
 • одговоран је за рад и активности Библиотеке
 • утврђује нацрте општих аката и програма које доноси Управни одбор
 • доноси опште акте којима се уређује унутрашња организација и систематизација радних мјеста
 • реализује одлуке Управног одбора
 • директор руководи Библиотеком и организује њен рад и законито пословање
 • директор Библиотеке је наредбодавац за извршење финансијског плана и елабората Библиотеке
 • директор Библиотеке организује и координира рад одјељења и радника у Библиотеци и стара се за ефикасно, благовремено, квалитетно и законито обављање свих послова из њеног дјелокруга
 • обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом Библиотеке
Директор је одговоран Управном одбору Библиотеке и Влади Републике Српске.
Директор ЈУ Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица РС је Желимир Радиновић, дипл. журналиста.
Управни одбор Библиотеке у актуелном сазиву броји три члана, и то:
– предсједник  Зоран Кисић
– замјеник Саша Грбић
– члан Јадранка Ђуровић
Управни одбор именује и разрјешава Влада Републике Српске са мандатом од четири године.

Управни одбор има слиједећа задужења:

 • доноси Статут Библиотеке
 • одлучује о пословању Библиотеке
 • усваја извјештаје и годишњи обрачун
 • доноси Програм рада и финансијски план Библиотеке
 • одлучује о кориштењу средстава у складу са Законом
 • расписује конкурс за избор директора и утврђује приједлог за именовање директора
 • утврђује начин популаризације књиге међу слијепима и слабовидима
 • одлучује о сарадњи Библиотеке са међународним сродним библиотекама и другим сродним организацијама
 • врши и друге послове у складу са Законом о библиотечкој дјелатности Републике Српске.
Начин рада Управног одбора ближе се уређује Пословником о раду Управног одбора, којим се утврђује и начин рада комисија и других радних тијела које оснива Управни одбор.