EnglishSerbian
ПочетнаИнформације о намаОдјељењаОдјељење заједничких послова

Одјељење заједничких послова

Одјељење заједничких послова у склопу својих надлежности обавља све послове у вези са руковођењем и управљањем  Библиотеком, обавља све административно-техничке послове, организује материјално-финансијске послове, врши набавку неопходног репроматеријала и потрошног материјала и обезбјеђује сву неопходну логистику за рад свих одјељења.

Одјељење заједничких послова сходно Статуту обавља слиједеће дјелатности:

  • обавља све правне послове одјељења и Библиотеке,
  • обавља све рачуноводствене и друге материјално-финансијске послове (послови финансијског и материјалног књиговодства и рачуноводства, послови ликвидатора и благајне и други материјално-финансијски и рачуноводствени послови),
  • прати и примјењује све законске и друге прописе, Правила и друга општа акта Библиотеке из дјелокруга материјално-финансијског и рачуноводственог пословања, радних односа, плата, пореза и доприноса, статистике и других области пословања Библиотеке који спадају у дјелокруг одјељења,
  • израђује годишње финансијске планове и прорачуне, завршне рачуне и периодичне прорачуне, обрачуне и извјештаје о финансијском пословању Библиотеке,
  • обавља све административно-техничке и помоћне послове (општи послови, дактилографски послови, послови вођења дјеловодног протокола и других службених евиденција, архивски послови, персонални и кадровски послови, послови економата и пословна коресподенција, послови техничког секретара, домарско-возачки и послови инвестиционог и редовног одржавања пословног простора, послови чишћења и курирски послови).